Estatuts

TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS.

Article 01

La denominació del partit és INICIATIVA CIUTADANA – (IC).

Article 02

El nostre projecte es basa en la més amplia participació de la ciutadania. Tots els ciutadans, han de poder gaudir d’aquest dret a implicar-se en la vida política del país on viuen i en el que la seva voluntat es porti a terme.

IC és un projecte polític de tendència Social – Liberal corresponent a la necessitat d’ una profunda renovació de la política i la societat. El seu esperit resideix en la representació de totes les persones que volen emprendre desde la responsabilitat i la transparència, un projecte diferent, integrador, igualitari i sobretot més participatiu de totes les esferes socials.

El treball de Iniciativa Ciutadana es fonamenta en el dret a una vida digna, a la llibertat d’expressió, de consciència, d’associació i en la diversitat dels moviments socials i solidaris.

Iniciativa Ciutadana defensa totes aquelles iniciatives ciutadanes que promouen la construcció d’una societat basada en el respecte dels drets de cadascú, l’obtenció de les mateixes oportunitats per a tots i unes condicions socials justes en una economia i un creixement sostenible que garanteixi el present i el futur d’Andorra.

Article 03

L’organització de INICIATIVA CIUTADANA s’inspira en els principis i garanties següents:

 • La democràcia com a forma de participació dels afiliats a la vida del partit.
 • El respecte a la llibertat de consciència, al lliure pensament, i a la lliure expressió de cada un dels seus afiliats, sense més limitacions que el respecte als objectius, a l’ideari polític i als aspectes fonamentals i programàtics de les línies d’actuació que aprovi el Congrés. Els diferents corrents d’opinió s’expressen mitjançant les diverses formes internes d’incidència teòrica i política.
 • La voluntat d’assolir i mantenir una implantació nacional.
 • La disciplina respecte de les decisions adoptades pels òrgans de decisió del partit, en el qual hi ha una sola estructura orgànica.
 • El respecte de l’opinió de les opcions minoritàries, assegurant la seva participació en els òrgans de decisió, sempre i quan no constitueixin tendències que posin en entredit la unitat d’acció del partit.
 • La renovació periòdica, per elecció, dels òrgans de direcció i executius.
 • La possibilitat de revocar, totalment o parcialment, els òrgans de direcció i execució
 • L’autonomia dels diversos òrgans, dins la competència estatuària de cadascun d’ells la co-responsabilitat solidària dels membres de tots els òrgans col·legiats en els acords vàlidament adoptats, independentment de la seva posició individual. Això no eximeix aquells membres dels òrgans col·legiats que ostentin la condició d’òrgans unipersonals de la seva responsabilitat individual respecte de les funcions especifiques que els pertoqui.
 • La garantia de representació i participació de les organitzacions territorials i sectorials en els òrgans de govern del partit, i viceversa.
 • El reconeixement de la necessària renovació en el temps dels càrrecs d’elecció interna i dels candidats a càrrecs públics, fixant-se el principi de renovació d’almenys el 20 per cent dels candidats en cada elecció.
 • El debat polític permanent com a instrument per a aprofundir en la formació i capacitat política dels afiliats i en la presa de decisions en funció de criteris polítics.

Article 04

INICIATIVA CIUTADANA regeix el seu funcionament en base a la legislació vigent i, en particular, a aquests estatuts i al codi ètic que regula determinats comportaments públics dels seus afiliats i afiliades, i que adopta el Congrés, a proposta del Consell Nacional. Els criteris i normes d’aquest Codi expressen no solament un fre a actuacions mancades de valors ciutadans, sinó també el rebuig a qualsevol actitud de permissivitat que pugui acabar legitimant formes de corrupció. La seva durada és per temps indefinit.

 

Article 05

INICIATIVA CIUTADANA té la Seu a l’avinguda Carlemany 68, 4è  despatx 402 a Escaldes-Engordany però mitjançant acord del Congrés  pot traslladar la Seu a qualsevol parròquia, i establir les delegacions i oficines que calgui per al seu funcionament.

TÍTOL II – DELS AFILIATS I SIMPATITZANTS.

Article 06

La inscripció com a afiliat al INICIATIVA CIUTADANA és oberta a tots els ciutadans majors de 16 anys que ho sol·licitin incloent aquells que no gaudeixen de drets polítics al país.

Article 07

El Consell Nacional, a proposta del Consell Executiu, determina reglamentàriament el contingut dels documents d’inscripció, així com el procediment per a la seva tramitació i els recursos contra les resolucions d’afiliació denegades.

Article 08

L’admissió com a afiliat al partit comporta l’acceptació per part del sol·licitant dels objectius i de l’ideari polític del partit i el compromís d’actuar de conformitat amb els mateixos i amb els presents estatuts.

Article 09

La condició d’afiliat al partit es perd per la concurrència d’algun dels supòsits següents:

a petició de l’interessat, mitjançant comunicació escrita adreçada als òrgans competents del partit  com a resultat de sanció disciplinària imposada en virtut d’expedient.

Article 10

A partir de l’admissió, tots els afiliats tenen els drets i deures següents:

 • Participar en l’elaboració, conèixer, defensar i aplicar el programa i la línia política del partit.
 • Conèixer les resolucions i els acords dels òrgans de direcció.
 • Participar activament en la vida interna del partit, realitzant en el seu si una activitat política específica. Els afiliats participen en les reunions del comitè local que els correspongui, i en les de les comissions en què hagin estat adscrits. Participen com a membres de ple dret, amb veu i vot, al Congrés del partit.
 • Ser elector i elegible a totes les instàncies organitzaves del partit, d’acord amb les disposicions d’aquests estatuts i dels reglaments que els complementin.
 • ser elegible i participar en la designació de candidats a càrrecs de representació pública, d’acord amb les disposicions d’aquests estatuts i en les condicions establertes reglamentàriament.
 • Contribuir al finançament del partit mitjançant l’abonament de les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries fixades pels òrgans competents
 • Rebre el suport dels òrgans de govern del partit en cas de dificultats derivades de l’acció política.
 • Renunciar a la seva afiliació a qualsevol altre partit d’àmbit parroquial o nacional.

Article 11

Es considerarà falta i podrà donar lloc a les sancions corresponents: incomplir els acords del Partit; tenir una conducta contrària als principis del Partit; fer declaracions que puguin deteriorar-ne la imatge pública; fer acusacions greus i injustificades contra un altre afiliat, i, en general, no complir els deures de militància detallats a l’article 10 o tenir una conducta contrària al contingut d’aquests Estatuts.

Article 12

Cap afiliat del INICIATIVA CIUTADANA podrà ser desposseït dels seus drets si no és en virtut d’una decisió adoptada pels òrgans competents, de conformitat amb les disposicions dels presents estatuts.

Article 13

Només els afiliats, amb una antiguitat mínima d’afiliació de sis mesos, poden assumir responsabilitats en els diferents òrgans directius del partit: Congrés, Consell Nacional, Consell Executiu i Consell Parroquial.

Article 14

No obstant les limitacions expressades en l’article anterior, per tal de fer possibles les aportacions de persones que no puguin o no desitgin integrar-se al partit amb plenitud de drets i obligacions, el Consell Nacional pot regular formes de participació en els objectius i tasques del partit diferents de les pròpies dels afiliats.

Simpatitzants:

Les persones que desitgin col·laborar amb el Partit sense assumir els drets i els deures dels afiliats podran estar-hi vinculades amb la qualificació de simpatitzants. En aquest sentit, podran ser considerats simpatitzants aquells que ho hagin sol·licitat de manera formal o que hagin desenvolupat algun tipus d’activitat vinculada directament al Partit. Els i les simpatitzants podran ser convocats i participar a les sessions informatives i de debat específic, així com en deliberacions programàtiques. No tenen dret a vot però gaudiran del dret a veu.

Col·laboraran amb el Partit en les activitats i mobilitzacions que els sigui pròpies i podran col·laborar també econòmicament si ho desitgen.

Cadascun dels Comitès Parroquials del Partit porta un registre dels simpatitzants adscrits al mateix.

TÍTOL III – DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ I GOVERN.

Article 15

La direcció, el govern i l’administració de INICIATIVA CIUTADANA corresponen als òrgans següents:

 •      el Congrés.
 •      el Consell Nacional.
 •      el Consell Executiu.
 •      els Consells Parroquials.
 •      altres òrgans i funcions.

Capítol i – El Congrés

Article 16

El Congrés, integrat per la totalitat dels afiliats, té les facultats més àmplies per desenvolupar i assolir els objectius del partit. Assumeix la màxima representació i autoritat del partit, és el seu òrgan suprem i li correspon la darrera instància en el seu govern i administració.

Article 17

El Congrés es reuneix amb caràcter ordinari un cop l’any. Es reuneix amb caràcter extraordinari quan així ho acordi el Consell Nacional o a petició d’una cinquena part dels afiliats. En el darrer cas, la reunió ha de tenir lloc dins els trenta dies següents a la recepció de la demanda de convocatòria. La convocatòria del Congrés s’ha de fer sempre amb una antelació mínima de quinze dies naturals i amb expressió de l’Ordre del Dia.

Article 18

Són competències del Congrés:

 • Aprovar les línies d’actuació programàtica del partit, votant les mocions i les ponències que hagin estat presentades.
 • Aprovar o desautoritzar la gestió del Consell Nacional i la dels diferents òrgans de govern.
 • Elegir el President i Vice-president del partit.
 • Elegir els membres del Consell Nacional que no en siguin membres nats, pel seu càrrec o funció.
 • Elegir el candidat a Cap de Govern i validar la candidatura nacional.
 • Ratificar el Reglament de Finançament que aprovi el Consell Nacional.
 • Aprovar o ratificar la modificació dels Estatuts.
 • Ratificar els coordinadors de les Comissions de Treball permanents nomenats pel Consell Nacional.
 • Acordar la dissolució del Partit.
 • Valorar l’exercici i l’acompliment programàtic en les administracions assumides pel Partit.
 • En general, les més àmplies facultats en ordre a la direcció i al govern del Partit i totes les altres facultats que li atorguin els presents Estatuts.

Article 19

Les sessions del Congrés es desenvolupen segons el reglament que, a proposta del Consell Nacional, aquest aprova a l’inici de cada reunió, ja sigui ordinària o extraordinària.

Capítol ii – El Consell Nacional

Article 20

El Consell Nacional és l’organisme superior de direcció i de govern del partit en el període comprès entre Congressos. Li corresponen les més amplies facultats de decisió, representació, direcció, govern i administració; fa ús d’aquestes facultats d’acord amb les directrius i les línies programàtiques aprovades pel Congrés.

Article 21

El Consell Nacional es reuneix, almenys, un cop cada sis mesos i té cura d’impulsar l’activitat dels Consells Parroquials i de les Comissions de Treball, tot controlant-ne el desenvolupament i la unitat d’acció. Les reunions del Consell Nacional es convoquen amb una antelació mínima de 72 hores i amb expressió de l’Ordre del Dia.

Article 22

El Consell Nacional està integrat per:

 • El Consell Executiu.
 • Els Coordinadors de les Comissions de Treball.
 • Els Presidents dels Consells Parroquials.
 • Els Consellers Generals elegits.
 • Un representant dels membres del Govern, si s’escau.
 • Els Cònsols elegits, membres del Partit.
 • Dos representants de cada Consell de Comú en el qual el Partit estigui present.
 • Els afiliats que ostentin càrrecs electes Nacionals o parroquials.
 • Els afiliats elegits pel Congrés, en nombre d’un per cada 10 afiliats i amb un màxim de 25.

Article 23

Correspon al Consell Nacional:

 • Dictar les normes necessàries per ordenar el seu règim de funcionament, determinant, si s’escau, l’abast de les facultats que estimi oportú delegar en l’Executiva
 • Convocar les reunions del Congrés tot i proposant-ne el Reglament de funcionament
 • Validar la candidatura nacional proposada per la Comissió EXECUTIVA i sotmetre-la, amb indicació del candidat a Cap de Govern, al Congrés
 • Aprovar la creació de les Comissions de Treball permanents proposades per l’Executiva
 • Nomenar, a petició de l’Executiva, els Vice-presidents correlatius que estimi convenient. En aquest cas, el Vice-president elegit pel Congrés tindrà la consideració de Vice-president primer
 • Nomenar els Coordinadors de les Comissions de Treball permanents, que hauran de ser ratificats pel Congrés
 • Ratificar l’eventual creació de les Comissions de Treball temporals efectuades per l’Executiva, així com l’elecció dels respectius Coordinadors
 • Designar, per a cada període electoral i a proposta del President del partit, la Comissió de Candidatures
 • Designar, d’entre els seus membres, els components de la Comissió de Disciplina
 • Aprovar el Reglament de Finançament del Partit, que haurà de ser ratificat pel Congrés
 • Determinar la política d’aliances del Partit a nivell nacional o parroquial.
 • Controlar que l’actuació dels Parlamentaris i de les Parlamentàries i de tots els afiliats i afiliades del Partit que ocupin càrrecs públics estigui d’acord amb el programa electoral.
 • Totes les altres facultats que no estiguin atribuïdes a altres òrgans del partit.

Article 24

Les reunions del Consell Nacional són convocades per l’Executiva. Les decisions es prenen per majoria dels assistents a la reunió, que constitueixi al menys un terç del total dels seus membres.

Article 25

Les reunions extraordinàries podran ser convocades per l’Executiva o per iniciativa d’un mínim de 7 membres del Consell Nacional amb una antelació mínima de 72 hores.

Article 26

La renovació dels membres del Consell Nacional elegits pel Congrés es fa cada quatre anys. Els coordinadors de les Comissions de Treball cessen en el moment que s’acabin els treballs de la Comissió o, com a màxim, al cap de quatre anys de la seva elecció o designació. Els afiliats que siguin membres nats del Consell Nacional, pel fet de tenir un càrrec electiu o de designació política, cessen en el moment que acabi el mandat.

Capítol iii – el Consell Executiu

Article 27

L’Executiva és l’organisme superior de direcció i de govern del partit en el període comprès entre Consells Nacionals. És l’òrgan que impulsa l’acció política i dinamitza la vida interna del partit. A aquest efecte, estableix la coordinació entre totes les instàncies del partit i promou el compliment dels acords presos pels diferents òrgans de govern.

Article 28

El Consell Executiu és l’òrgan que, amb caràcter ordinari, actua per delegació del Consell Nacional, havent de donar compte dels seus acords a l’esmentat Consell en la primera reunió plenària que celebri.

 

Article 29

Es reuneix amb una periodicitat mínima quinzenal i sempre que el convoqui el President a iniciativa pròpia o d’un mínim de tres dels seus membres. La convocatòria de l’Executiva es fa amb una antelació mínima de 24 hores.

Article 30

L’Executiva està formada pel President i Vice-president del partit i un mínim de 8 i un màxim de 12 membres, elegits pel Consell Nacional.

Article 31

Correspon al Consell Executiu:

 • Dictar les normes necessàries per ordenar el seu règim de funcionament.
 • Executar els pressupostos i presentar els comptes al Consell Nacional.
 • Elaborar i mantenir el cens dels afiliats.
 • Convocar les reunions del Consell Nacional amb expressió de l’Ordre del Dia.
 • Proposar al Consell Nacional la creació d’eventuals vice-presidències correlatives i, en tot cas, subordinades a la que ocupa la persona nomenada pel Congrés.
 • Proposar al Consell Nacional la creació de Comissions de Treball permanents.
 • Crear eventuals Comissions de Treball temporals i elegir els Coordinadors de les mateixes sotmetent-ne la ratificació al Consell Nacional.
 • Aprovar o denegar la concessió de dotacions extraordinàries sol·licitades eventualment pels Coordinadors de les Comissions de Treball.
 • Proposar al Consell Nacional un candidat a Cap de Govern i comunicar la composició de la candidatura nacional.
 • Mantenir una coordinació permanent amb el Grup Parlamentari del Consell General i, si és el cas, amb el Govern.
 • Ser informat de les reunions dels Consells Parroquials, podent designar un delegat perquè hi assisteixi.
 • La representació externa del partit, àdhuc en judici.
 • Vetllar pel manteniment de la línia programàtica del partit en totes les institucions en les quals tingui representació.
 • Exercir totes les facultats relatives a l’administració ordinària del partit entre les quals:
 • Controlar la gestió econòmica del partit i preparar els comptes de cada exercici
 • Preparar la memòria anual d’activitats
 • Custodiar el llibre d’actes
 • Vetllar per la correcta formalització de les convocatòries dels òrgans de govern
 • Llogar i apartar del servei el personal contractat pel partit
 • En general, supervisar l’administració executiva ordinària del partit.

Article 32

Les decisions es prenen per majoria dels assistents a la reunió, amb vot diriment del President o de qui el substitueixi. Perquè els acords siguin vàlids cal que siguin presents a la reunió la majoria dels membres.

Article 33

La renovació de l’Executiva es fa cada DOS anys.

Capítol iv – els Consells Parroquials

Article 34

A totes les parròquies en què INICIATIVA CIUTADANA tingui afiliats es pot constituir un Consell Parroquial, en el qual queden integrats automàticament i de ple dret tots els afiliats del partit inscrits en el cens electoral de la parròquia corresponent. A partir d’aquest moment, el Consell Parroquial podrà admetre a qualsevol altre afiliat no inscrit al Cens Electoral de la parròquia que ho demani. El dret de vot el tindran únicament els membres inscrits al Cens de la parròquia.

Article 35

El Consell Parroquial és el canal habitual a través del qual els afiliats intervenen, entre Congressos, en la discussió dels documents i programes i participen en l’adopció de les decisions polítiques, i on decideixen, dins els límits marcats per l’ideari i la línia programàtica del Partit, la política més adient en el respectiu àmbit d’actuació territorial. Mitjançant els representants en els òrgans de direcció i govern, reben i transmeten la informació i coneixen les directrius.

Article 36

Són funcions específiques de cada Consell Parroquial proposar a la Comissió EXECUTIVA, a cada convocatòria d’eleccions comunals, la candidatura pel Comú respectiu i, a cada convocatòria d’eleccions generals, la candidatura territorial per la parròquia respectiva.

Article 37

Correspon a cada Consell Parroquial, tenint en compte el seu volum i característiques singulars, dotar-se dels mecanismes necessaris per a l’organització del seu funcionament, d’acord amb els principis de representativitat i de democràcia interna.

Article 38

Sense perjudici del que s’estableix en l’article anterior, cada Consell Parroquial elegeix un PRESIDENT d’entre els seus membres, el qual assumeix, a més de les que li pugui encomanar el propi Consell, les funcions següents:

 • Convocar i presidir les reunions del Consell Parroquial i mantenir la representació davant el Consell Nacional
 • Donar trasllat al Consell Nacional i/o Consell Executiu dels acords i propostes que aprovi el Consell Parroquial
 • Ostentar la representació local del partit, coordinar i impulsar les seves actuacions dins el respectiu àmbit territorial, i transmetre al Consell Parroquial la informació i les directrius que li siguin facilitades pels òrgans de direcció
 • Participar com a membre nat en les reunions del Consell Nacional.

Article 39

El Consell Parroquial es reuneix amb una periodicitat mensual i sempre que el convoqui el coordinador, a iniciativa pròpia o d’una quarta part dels afiliats del Consell respectiu, podent sol·licitar a Consell Executiu l’assistència d’un dels seus membres.

Capítol v – ALTRES ÒRGANS I FUNCIONS

Article 40

Corresponen al President les funcions següents:

 • Presidir les reunions dels òrgans de representació del Partit i certificar-ne els acords
 • Convocar les reunions del Congrés
 • Convocar les reunions del Consell Nacional.
 • Convocar les reunions del Consell Executiu
 • Representar el partit, per delegació del Consell Executiu, davant de qualsevol organisme o institució, àdhuc en judici
 • Actuar judicialment en casos d’urgència, sense prèvia autorització de l’Executiva, devent, però, informar-la en la propera reunió.

Article 41

Corresponen als Vice-presidents les funcions següents:

 • Substituir el President sempre que sigui necessari
 • Presidir la Comissió de Disciplina del partit i certificar-ne els acords.

TÍTOL IV – DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I TREBALL

Capítol i – les Comissions de Treball

Article 42

Les Comissions de Treball son òrgans d’estudi i deliberació, de naturalesa tècnico-política, en els quals poden enquadrar-se, sota la direcció d’un coordinador, els afiliats que ho desitgin.

Article 43

Les Comissions de Treball es divideixen en dos tipus. Comissions de Treball permanents, aprovades pel Consell Nacional i Comissions de Treball Temporals aprovades pel Consell Executiu i ratificades pel Consell Nacional.

Article 44

Les Comissions de Treball poden funcionar en reunió plenària, que ha de tenir lloc amb una periodicitat mínima mensual, o a través dels equips de treball que es constitueixin en el seu si. Tenen, bàsicament, les funcions següents:

 • Dictar les normes necessàries per ordenar el seu funcionament
 • El seguiment actualitzat i permanent de l’activitat política interna i externa relativa al seu àmbit de competència
 • Assessorar i informar els òrgans de govern i de participació del partit, en relació al tema o temes de la seva especialitat
 • Elaborar, a petició de qualsevol òrgan de govern del partit, estudis tècnics, informes i propostes, relacionats amb la matèria de la seva especialitat
 • Donar suport a l’activitat dels membres del partit que tinguin responsabilitats polítiques a nivell de Consell General, Govern o Comuns.

Article 45

Els Coordinadors de les Comissions de Treball permanents són nomenats pel Consell Nacional i ratificats pel Congrés.

Article 46

Els Coordinadors de les Comissions de Treball temporals són nomenats per l’Executiva i ratificats pel Consell Nacional. L’Executiva podrà a la vegada elegir els Coordinadors de les Comissions creades amb caràcter d’urgència. Tanmateix, aquests hauran de ser ratificats pel Consell Nacional.

Article 47

Les funcions bàsiques dels Coordinadors són convocar i presidir les reunions de la comissió respectiva, coordinar i impulsar les diferents actuacions dins el respectiu àmbit d’actuació i dinamitzar l’activitat de la comissió.

TÍTOL V – RÈGIM DISCIPLINARI

Article 48

Les faltes en què poden incórrer els afiliats es qualifiquen en funció de la seva intencionalitat, de la rellevància pública de l’autor i del perjudici o descrèdit que potencialment o efectivament puguin causar a Iniciativa Ciutadana.

Article 49

Són faltes:

 • De la societat, si aquesta ocasiona greus perjudicis o desprestigi al partit
 • Qualsevol altre fet semblant als anteriors que, per la seva gravetat i transcendència, o per la significació o rellevància de l’autor, pugui irrogar un dany al partit.

Article 50

Les faltes a què fa referència l’article anterior poden donar lloc a la imposició de les sancions següents:

 • Advertiment oral o per escrit
 • Amonestació per escrit
 • Prohibició de realitzar declaracions públiques, relatives a temes que directament o indirectament afectin el partit. La prohibició no pot ser superior al termini d’un any
 • Pèrdua del càrrec d’elecció o designació dins del partit, sense quedar inhabilitat
 • Inhabilitació per exercir un determinat, o qualsevol, càrrec d’elecció o designació dins el partit, per un període màxim d’un any
 • Suspensió del dret de participació en determinades activitats del partit, per un període màxim d’un any
 • Inhabilitació per exercir un determinat, o qualsevol, càrrec dins el partit fins a noves eleccions i, en tot cas, per un període superior a l’any
 • Suspensió de tots els drets com a afiliat per un termini màxim d’un any
 • Manament de dimissió del càrrec públic per al qual hagi estat elegit o designat, com a candidat de INICIATIVA CIUTADANA o en la seva qualitat de membre
 • Expulsió del partit.

Article 51

La decisió sobre la sanció a imposar i la seva gradació corresponen a la Comissió de Disciplina. Les seves decisions poden ser recorregudes davant el Consell Nacional.

Article 52

La sanció d’expulsió del partit només es pot imposar per faltes considerades greus en tota la seva extensió i que causin greu perjudici al partit. Si la decisió d’expulsió és recorreguda davant el Consell Nacional, perquè la decisió sigui ratificada, cal el vot en aquest sentit de la majoria absoluta dels seus membres.

Article 53

Ningú no pot ser sancionat si no és en virtut d’expedient disciplinari tramitat amb audiència de l’interessat, i d’acord amb els principis d’aquest Títol i les normes de procediment que, a proposta del Consell Executiu, ha d’aprovar el Consell Nacional.

 

Article 54

La Comissió de Disciplina està formada per 5 persones designades pel Consell Nacional d’entre els seus membres. És presidida per un Vice-president del partit, que té veu però no vot. Les decisions es prenen per majoria absoluta.

Article 55

La Comissió de Disciplina resoldrà els expedients instruïts segons les normes estatutàries i el Reglament de funcionament que, amb aquest propòsit, aprovi el Consell executiu.

TÍTOL VI – RÈGIM ECONÒMIC

Article 56

Els recursos econòmics de INICIATIVA CIUTADANA provenen:

 • De les quotes ordinàries de caràcter periòdic dels afiliats (la quantitat, periodicitat i forma de pagament podran ser debatudes en el Congrés de constitució i seran susceptibles de modificació en els següents Congressos o segons estableixi el Reglament de Finançament)
 • De les quotes especials abonades pels afiliats que tinguin un càrrec públic remunerat o de designació. Aquesta quota serà d’un 10% de la remuneració mensual o total del càrrec, serà susceptible de revisió sempre que ho consideri pertinent el congrés, el qual, haurà de decidir el nou percentatge, i s’aplicarà a l’aprovació dels presents estatuts.
 • De les aportacions extraordinàries que, per atendre despeses de caràcter excepcional, acordi el Consell Nacional.
 • De les subvencions, llegats i donacions que es produeixin a favor del partit. El Consell Nacional preveurà les condicions d’acceptació d’aquest tipus de recursos.
 • Els productes resultants de la promoció del partit en actes públics, de caire polític o altre.
 • Els rendiments dels béns o drets que pugui arribar a ostentar.
 • Les dotacions o subvencions assignades per Llei al Partit.

Article 57

En la mesura que les finances del partit ho permetin, el Consell Nacional pot establir, mitjançant el Reglament de Finançament, assignacions a favor dels Consells Parroquials amb càrrec al pressupost, per tal que puguin atendre les seves despeses específiques.

 

Article 58

Els càrrecs del partit són gratuïts. Només poden rebre una retribució de forma regular els càrrecs tècnics, com el de secretari executiu, i el personal administratiu i subaltern contractat. Tanmateix, el Reglament de Finançament pot preveure una compensació de funcions pels càrrecs del partit que hagin de desenvolupar una funció de representació de forma habitual. Aquesta compensació no pot ser genèrica i ha de ser establerta per a cada acte o desplaçament específic.

TÍTOL VII – DISSOLUCIÓ

Article 59

La dissolució de INICIATIVA CIUTADANA només pot ser acordada pel Congrés, en reunió extraordinària degudament convocada a l’efecte. L’acord de dissolució només és vàlid si és pres per tres cinquenes parts dels afiliats presents, que representin alhora almenys dues cinquenes parts del nombre total d’afiliats.

Article 60

En cas de dissolució del partit, el Congrés que l’acordi ha d’adoptar les disposicions oportunes per a la liquidació dels béns i drets, i de les obligacions econòmiques pendents. També ha de decidir la destinació a donar al romanent del resultat de la liquidació.

DISPOSICIÓ FINAL:

Quan se celebrin eleccions generals o comunals els membres del Consell Nacional, el Consell Executiu i dels Comitès Parroquials que surtin elegits, seguiran detentant el càrrec del partit fins a la celebració d’un nou Congrés o l’elecció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *